4 Les Colles

"Les colles geganteres són entitats sense ànim de lucre, generalment amb personalitat jurídica, que estan totalment estructurades com qualsevol altra entitat. Tenint en compte això, malgrat la dedicació principal dels els geganters, està relacionada amb els gegants, les seves activitats poden anar i van molt més enllà, fins i tot del món de la cultura popular.

Així doncs, podriem definir una colla gegantera com: un grup estable i autònom de gent que té com a principal objectiu una activitat gegantera continuada, prescindint de qui ostenta la propietat dels gegants que porten
Tot i ser millor que una colla gegantera estigui registrada com una associació sense ànim de lucre, qualsevol grup estable i d'activitat gegantera continuada, es pot considerar una colla gegantera. Si bé és veritat que a la llarga, aquesta activitat continuada i les gestions que se'n derivin, a la curta o a la llarga, aniràn provocant la regularització jurídico-administrativa del grup.

Estructura d'una colla gegantera


Com a entitat sense ànim de lucre amb personalitat jurídica, la colla gegantera està obligada a tenir una junta directiva, com a mínim amb president, secretari i tresorer. A més de l'obligatorietat, és convenient que existeixi algun vicepresident i un nombre indeterminat de vocals amb funcions específiques.
En tractar-se d'una associació sense ànim de lucre, és aconsellable que existeixin socis, és a dir col.laboradors, que amb les seves aportacions permetin una independència econòmica de l'entitat.

La junta directiva


Les funcions de secretari i tresorer, ja venen marcades pels mateixos estatuts i per la pròpia denominació del càrrec.
Les funcions dels vocals, venen donades per l'especifitat del seu càrrec. Així trobem vocalies molts variades i no gens diferents de les que pot tenir qualsevol entitat: relacions públiques, arxiu, material...
Les funcions del vicepresident són bàsicament de suport al president.
Les funcions del president són les de representar l'entitat a tot arreu com a persona jurídica que ostenta el més alt càrrec de l'entitat.
Els càrrecs de la junta directiva, si bé que renovables, estàn sotmesos als períodes marcats pels estatuts.

Cap de colla


Cal diferenciar la figura del president de l'entitat de la del cap de colla, perquè les seves funcions i la durada del seu càrrec són essencialment diferents. Malgrat això, en moltes colles les dues figures són ostentades per una sola persona.
La diferència essencial entre una i altra figura és que el president, com ja hem dit, ostenta la màxima representativitat jurídica de l'entitat i el cap de colla és qui realment la dirigeix la colla, en el seu objectiu primordial. La demostració de que les afirmacions anteriors són certes, és que fins ara, les colles han subsistit sense una junta directiva, però sempre han tingut un cap de colla."
/